Õppekava – Tööstus 4.0 baaskoolitus

1. Õppekava nimetus

Tööstus 4.0 baaskoolitus –  tootmise digitaliseerimine.

 

2. Õppekavarühm

0788   Tehnika, tootmise ja ehituse interdistsiplinaarne õppekavarühm

 

3. Eesmärk

Koolituse tulemusel mõistab õppija tootmiskeskkonna digitaliseerimisest tulenevaid arengusuundi lähtuvalt neljanda tööstusrevolutsiooni kontseptsioonist.

 

4. Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • teadvustab digimuutuste vajalikkust tootmiskeskkonnas,
 • omab struktureeritud ülevaadet tootmiskeskkonna digitaliseerimise tehnoloogiatest,
 • eristab monitooringu liike ja teadvustab nende kasulikkust,
 • seostab minevikus toimunud kasulikke tehnoloogia uuendusi praeguste tehnoloogiliste väljakutsetega,
 • analüüsib oma tööülesandeid tulevikutehnoloogiatest lähtuvalt,
 • kirjeldab arendatavate tehnoloogiate reaalseid näidislahendusi tootmiskeskkonnas.

5. Õpingute alustamise tingimused

Koolitus toimub eesti keeles. Vajalik on eesti keele oskus.

 

6. Peamine sihtgrupp

Tootmistöötajad, tootmistööst huvitatud, tootmise organiseerijad.

 

7. Õppe kogumaht

6 akadeemilist tundi (auditoorse töö osakaal ~85%, iseseisva töö osakaal ~15%)

 

8. Õppe sisu

 • Tööstusrevolutsioonide tutvustus ja oodatavad väljundid.
 • Küber-füüsilise tootmissüsteemi olemus.
 • Informatsioon ja andmete liikumine.
 • Süsteemne ülevaade digitaliseerimise tehnoloogiatest ja kaasnevatest muutustest töökeskkonnas.
 • Tootlikkuse mõõtmise viisid. Tootmisseadmete ja –keskkonna monitooring.
 • Näiteid arendatavate tehnoloogiate reaalsetest näidislahendustest.
 • Iseseisev töö – tootmisprotsessi analüüs.

9. Õppekeskkonna kirjeldus

Kontaktkoolituse puhul toimub auditoorne õppetegevus täiskasvanute õppimist toetavas standardse varustusega koolitusruumis. Veebikoolituse puhul toimub õppetegevus reaalajas veebikeskkonnas, mis võimaldab jagada heli, videot ja slaide.

 

10. Õppematerjalide loend

Kontaktkoolitus. Paberile prinditud koolituse õppeslaidid antakse osalejatele koolituse alguses.  Peale koolituse lõppu saadetakse need koos lisamaterjalidega soovijatele digitaalselt.

Veebikoolitus. Peale koolituse lõppu saadetakse koolituse slaidid koos lisamaterjalidega kõigile õppijatele digitaalselt.

 

11. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse läbimisel täies mahus ja koolitusmaterjalil põhineva iseseisva töö esitamisel väljastatakse osalenule tunnistus. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse iseseisva analüüsiva töö kaudu. Koolituse läbimisel vähemalt 80% ulatuses väljastatakse osalenule tõend.

 

12.  Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldus

Koolitajal on doktorikraad tootmistehnika õppekaval. Koolitaja omab volitatud mehaanikainseneri (tase 8) kutsetunnistust. Koolitajal on  praktiline kogemus tootmisettevõtetes protsesside kujundamisel.